امـتدادِ بـآزوآنـ ت مـی شود انتهـآی دلـدادگـی میشـود هـمان گـوشه دنـجـــی کـِ راحـت مـیتوان جـآن داد

Home| Email | M0zHgAn | ArcHivE |Profile
دوسـت دارم اینجـآ شـروع کنم دیگـه نمیگم اونیـکی وبم نمی نویسم ، می نویسم ولی خیلی کـم

اونجـا یه سری خـاطره بـد دارم نمیخـوام اونجـا میرم یاده خاطره های بد بیوفتم ...

به امـید روزای خـوب (:

+ تاريخ ساعت نويسنده انــرژی مثبت تـو (: |

یعنی انقـدر دلـم گـرفته ... درحد مـرگ دوس دارم گریه کنم ..

+ تاريخ ساعت نويسنده انــرژی مثبت تـو (: |
دوست دارم (:+ تاريخ ساعت نويسنده انــرژی مثبت تـو (: |

لَج مے کنم ؛


بد اخلاق مے شوم ؛ دست ِ خودم نيست ...


تو که نباشے ...  ؛


زنــــدگے بايد به کام ِ من ، تلخ شود ..

+ تاريخ ساعت نويسنده انــرژی مثبت تـو (: |

مرا ببوس ...


با احساس ترین دستور ...


اَمری که من را به تو در اوج شروع ِ با هم بودن تمام میکند ...


+ تاريخ ساعت نويسنده انــرژی مثبت تـو (: |

دلـم بـراي شـيـطـان تـنـگ شـده

تـا دوبـاره بـرايـم

از هـوس انـگـيـزي آغـوش تـو

بـگـويـد!+ تاريخ ساعت نويسنده انــرژی مثبت تـو (: |

بـــه خـــواب مــی رونــــد

مثـــل مــن ؛

تمـــام ســـاعت هـــای جهـــان

میـــان بــازوان تــــو...؛+ تاريخ ساعت نويسنده انــرژی مثبت تـو (: |

تـــــقدير من فقط

با تك تك بــوسه هاي تــو

بر روي پيشــاني ام نوشته شده...

تـو بايد باشي تا با لب هـايت

آن رابـــــراي من رقـــم بزني ..

+ تاريخ ساعت نويسنده انــرژی مثبت تـو (: |


مـــــــــــــــــــــرد که تــــــو باشی ♥

زن بودن خــــــــوب است ♥

از میان تــــــمام مذکر های دنیـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ♥

فقط کافیـــــــــــــــــست ♥

پای تـــــــــــــــــــــو درمیان بـــــــــاشد ♥

نمیدانی برای تـــــــــو خــــــــــــــــــــانــــــــــــــــوم بودن ♥

چه کیفـــــــــــــــی دارد!! ♥

+ تاريخ ساعت نويسنده انــرژی مثبت تـو (: |

روی نــوک پـنـجـه هـــآیـــم بــلــند می شــومــــ

ســرم رآ کــج می کنــم و خـــیره مــی شــوم به لبــآنــتـــ

آرام مــی بــوســمـشآنـــــ

و آنــوقــت استــــــ

که تـــــو یــه عـــالمـــه مـــــرد مــی شـــویـــــ

و مــــن یــه عـــالمــــه زنــــــ+ تاريخ ساعت نويسنده انــرژی مثبت تـو (: |

Ðe$igNÊR: M0zHgAN